แน้วโน้มรางวัลของศรัณย์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2015 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"เกียรติบัตรการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน พ.ศ. 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Jun 30 2015
2018 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย", เกษตรศาตร์และชีววิทยา, มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย, Mar 9 2018

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 7
2017 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exฐาปกรณ์ ชุมพล,inดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, อาจารย์,"ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค", Gold Award ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1, , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, Aug 18 2017
2018 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนายฐาปกรณ์ ชุมพล,"Probiotic supplemented Thai rice product", Gold Prize and Special Award for Innovation : Seoul International Invention Fair 2018, , Korea Invention Promotion Association, Dec 9 2018
2018 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนายฐาปกรณ์ ชุมพล,"ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค", รางวัลระดับดีมากและรางวัลเหรียญทอง ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561, , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, Aug 12 2018
2018 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนายฐาปกรณ์ ชุมพล,"สูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อกลุ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกจากสารสกัดถั่ว", Platinum Award ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, May 18 2018
2019 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนายฐาปกรณ์ ชุมพล,"ผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้วไทยเสริมโปรไบโอติค", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 (รางวัลประกาศเกียรติคุณ), เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2019
2021 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนายฐาปกรณ์ ชุมพล,"Synbio Total Rice", Gold Award : 2021 China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo, , World Invention Intellectual Property Associations, Apr 17 2021
2022 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exนายฐาปกรณ์ ชุมพล,"ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซินไบโอ โทโทล ไรซ์", รางวัลระดับดีเด่นและรางวัลเหรียญทอง ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565, , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, Aug 5 2022