Award

Article
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้วไทยเสริมโปรไบโอติค
Award
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 (รางวัลประกาศเกียรติคุณ)
Branch
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
Doner
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Class
นานาชาติ
Received
2 กุมภาพันธ์ 2019
Related Link
-