การศึกษาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมโปรไบโอติค

Publish Year International Journal 1
2022 exนางสาวณัชยา สาทวงค์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Feasibility study on co-culture Bacillus coagulans and Lacticaseibacillus rhamnosus formulated in probiotic-supplemented pigmented rice products", Journal of food processing and preservation, ปีที่ 46, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022, หน้า e16893-e16893
Publish Year National Conference 3
2020 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.สุจินันท์ มีไล้, "สภาวะที่เหมาะสมบางประการต่อการผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์แดงที่แยกได้จากผึ้ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน/Kampheng Saen นครปฐม ประเทศไทย
2020 exนางสาวณัฐชยา สาทวงค์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.สุจินันท์ มีไล้, "กิจกรรมการต้านเชื้อจุลินทรีย์ และการทนต่อระบบทางเดินอาหารจำลองของ Bacillus coagulans และ Lactobacillus rhamnosus", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กำแพงแสน/Kampheng Saen นครปฐม ประเทศไทย
2019 exณัชยา สาทวงค์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุจินันท์ มีไล้, "การประเมินคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของ Bacillus coagulans KPS-TF02 และ Lactobacillus rhamnosus KPS-VE9", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย