แน้วโน้มรางวัลของงามผ่อง

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2009 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์,"เมธีส่งเสริมนวัตกรรม ประจำปี 2552", , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Jan 26 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 5
2008 inนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์,exอริสา เคหวิรัชชรัชกุล,exณัฎฐา อิงคะวัต,inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์,inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์,"วิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย", รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2009 exศลิษา สุวรรณภักดิ์,inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์,inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์,"วิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับชมเชย, เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร, สภาวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2009
2010 inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์,inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์,inนางยุพา ปานแก้ว,inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์,inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,"ตำรับอาหารไก่สมุนไพรขมิ้นชันสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสในไก่", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 รางวัลประกาศเกียรติคุณ, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สภาวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2010
2010 inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์,inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์,inนางยุพา ปานแก้ว,inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์,inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,"Broiler ration plus Curcuma longa extracts for protection against diseases-causing viruses", รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ในงาน Seoul International Invention Fair 2010 (SIIF 2010), , Korea Invention Promotion Association (KIPA) ณ แปซิฟิคฮอลล์ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ , Dec 5 2010
2012 inนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์,inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์,inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์,inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์,"การพัฒนาเทคโนโลยีและการประดิษฐ์สูตรใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาทุกพันธุ์และทุกแหล่งปลูกในระดับอุตสาหกรรม", ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง รางวัลระดับ SILVER , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2012

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2008 exนางสาวสุธินี บุญอนันต์วงศ์,inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์,inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์,"Synthesis of 3,6,20-Polyoxygenated Steroids of Marine Origin: Structure/Activity Studies. ", Lectureship Award of Asian Core Program, "Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia", Organic Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Republic of China, Oct 22 2008