Person Image

  Education

  • Ph.D.(Econ.), University of Hawaii, สหรัฐอเมริกา
  • M.A.(Econ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • B.Econ.(Econ.), University of Tasmania , ออสเตรเลีย

  แน้วโน้มรางวัลของสุปรียา

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2009 inดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์,"ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการว่างงานและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย", Excellence Paper Award, Labor Economics, Institute of Industrial Relations, Oct 23 2009