Award

Article
ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการว่างงานและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
Award
Excellence Paper Award
Branch
Labor Economics
Doner
Institute of Industrial Relations
Class
นานาชาติ
Received
23 ตุลาคม 2009
Related Link
-