รางวัลภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2017

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

60

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

4

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 4
2017 inดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์,inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์,""Ice Health" Okra icecream with red beans (sugar-reduced formula)", รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Grand Prize โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 5 : AI KU-KCG Innovation Contest 2016, Healthy Value Chain ประเภท Food for Chic (NCDs Food), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, Jan 14 2017
2017 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์,"CapsiZeed", ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม, , The Food Science and Technology Association of Thailand, Jun 16 2017
2017 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์,"CapiZeed", รางวัลชมเชยการประกวดผลิตภัณฑฺ์, , The Food Science and Technology Association of Thailand, Jun 16 2017
2017 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์,inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์,"โยเกิร์ตแมลง ทีมมาแรงแซงทางโค้ง", รองชนะเลิศ KU-KCG AI Innovation Contest, อุตสาหกรรมเกษตร, KU-KCG AI Innovation Contest, Jan 14 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด