Award

Article
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Award
รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย
Branch
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
Doner
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
2 ธันวาคม 2020
Related Link
-