Search Result of "shrunken-2"

About 48 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานยีน shrunken-2 ที่มีศักยภาพสำหรับพัฒนาสายพันธุ์แท้และลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานยีน shrunken-2 ที่มีศักยภาพสำหรับพัฒนาสายพันธุ์แท้และลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานยีน shrunken-2 ที่มีศักยภาพสำหรับพัฒนาสายพันธุ์แท้และลูกผสม

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานยีน shrunken 2 ที่มีศักยภาพสําหรับพัฒนาสายพันธุ์แท้และลูกผสม

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 (1995)

ผลงาน:การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว : พันธุ์อินทรี 1

นักวิจัย: Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล) Imgนายนพพงศ์ จุลจอหอ

Doner: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดี (2009)

ผลงาน:คุณภาพเมล็ดพันธุ์และผลผลิตของข้าวโพดหวานพิเศษที่ควบคุมด้วยยีนชรังเคน-2 (sh2) ที่มีผลมาจากอายุเก็บเกี่ยว

นักวิจัย: Imgดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์ Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ดีเด่นสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 12 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2536. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดไร่เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน shrunken-2 จากต่างประเทศ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน shrunken-2

Img

Researcher

ดร. โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 2 ที่พัฒนาจากข้าวโพดหวานพันธุ์ KSC3(HI)C2 โดยการผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้

123