Journal

Article
การตอบสนองต่อการขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของข้าวโพดหวานจากยีนชรังเคน 2 พันธุ์อินทรี 2
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
31
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2013
Page
49-56
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-