Conference

Article
การใช้เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดไร่เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน shrunken-2 จากต่างประเทศ
Conference
การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 12 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2536. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Class
ชาติ
Date
31 มีนาคม - 3 เมษายน 1993
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-