Search Result of "libido"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโด่ไม่รู้ล้มในหนูเพศผู้ต่อความกำหนัด คุณภาพน้ำอสุจิ อวัยวะเพศเสริม ขนาดและกล้ามเนื้อลึงค์ และสัดส่วนเพศลูก

ผู้เขียน:Imgนิวัฒน์ ใจดีเฉย

ประธานกรรมการ:Imgนายอนันต์ ศรีขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพนัส ธรรมกีรติวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ริเชษฐ์ พึ่งชัย

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงโคเนื้อ, การผสมเทียม

Resume

Img

Researcher

นาย ปรีชา อินนุรักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์มโคเนื้อ, การผสมเทียมโค

Resume

Img

Researcher

นาง ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Integrated Farming Systems, ระบบการผลิตโคกระบือในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในชนบท, การใช้แรงงานกระบือในระบบการเกษตรในชนบท

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, Imgนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, Imgดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgนายจรัล เห็นพิทักษ์, Imgนางเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก, Imgนายสมทบ ขันทอง, Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)