Search Result of "Parturition"

About 15 results
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Induction of Parturition Using PGF2? (Suiprost?))

ผู้เขียน:Imgปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The experiment was conducted to determine the effect of prostaglandin F2? as compared to placebo on group of 53 sows each on day 114 of gestation. Sows using PGF 2? had shorter period between drug administration to farrowing (23.75 VS 52.24 hours, P = 0.0009), shorter period of farrowing (3.95 VS 4.26 hours, P = 0.64), lower percentage of stillbirth (1.94 VS 4.06%, P=0.096), higher percentage of sows started farrowing at 20-32 hours after drug administration (75.00 VS 19.23%, P<0.01), and higher percentage of sows finished the process of farrowing within 36 hours (96.15 VS 44.23%, P<0.01). PGF 2? is an effective tool for using to reach a good farm management.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 1, Jan 98 - Mar 98, Page 24 - 27 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ตำแหน่งการสร้างซีโรโทนิน และผลของซีโรโทนินต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ และตัวอ่อนระยะโกลคิเดียในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus

ผู้เขียน:Imgเพ็ญจันทร์ มีชนกิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgWattana Weerachatyanukul, Imgประพีร์ เศรษฐรักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อบรรเทาปัญหาสภาวะเกาะความร้อนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประมาณอิทธิพลเนื่องจากพันธุ์ต่อลักษณะจำนวนลูกแรกคลอดและช่วงห่างของการคลอดลูกในแพะพันธุ์แองโกลนูเบียน ซาแนน พื้นเมือง และลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:อิทธิพลของช่วงวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและท่อนพันธุ์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Increasing Heat Loss on Some Physiological Parameters Of Farrowing Sows Under Tropical Climate)

ผู้เขียน:ImgPiratch Srichana, Imgนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, Imgนายสุรชัย ชาครียรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Sixteen large White sows were allocated randomly onto 4 treatments in a Completely Randomised Designed (CRD) experiment with 4 replicates. The treatment were Treatment 1: Control – normal farrowing pens, Treatment 2:normal farrowing pens with electric fan, Treatment 3:normal farrowing pens with dripper and Treatment 4:mormal farrowing pens with electric fan and dripper. The result revealed that respiration rate of the sows in Treatment 1 (128.76 breaths/min.) was significantly higher (P<0.05) than that of the sows in other treatments. The respiration rate of the sows in Treatment 4 (70.97 breaths/min.) was significantly lower (P<0.05) than that of the other treatments except those in Treatment 3 (86.64 breaths/min.). The heart rate of the sows in Treatment 3 (82.90 beats/min.) was significantly lower than those found in Treatment 1 (89.04 beats/min.) and Treatment 2 (88.59 beats/min.). Both skin and rectal temperatures of the sows in Treatment 1 (39.23 and 40.25?C, respectively) were significantly higher (P<0.05) than that of the sows in all other treatments. Furthermore, the results revealed that both respiration rate and skin temperature of all the sows during the period of 1 week prior to parturition were significantly higher (P<0.05) than that of the other periods post parturition. There was no significant difference in heart rate among the observed periods. The rectal temperature of the sows during the 1 week period prior to parturition (39.02?C) was significantly lower (P<0.05) than that of the other periods post parturition. The rectal temperature of the sows during the 1 st week post parturition (39.69?C) was significantly lower (P<0.05) than that of the 3rd week post parturition (39.94?C). There was no significant difference (P>0.05) among rectal temperature of all the sows in 2nd , 3rd and 4th weeks post parturition. It was concluded that heat stress in a farrowing sow may be alleviated by dripper with or without fan. The elevated metabolic rate may be associated with milk production activities of the sow.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 2, Apr 96 - Jun 96, Page 220 - 225 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว เทพา ผุดผ่อง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ วนวัฒนวิทยา

Resume

Img

Researcher

นาย ยุทธนา บรรจง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช , พืชพลังงาน, การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร

Resume

Img

Researcher

นาง ยุพา ปานแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชเพื่อการขยายาพันธุ์และปลอดโรคไวรัส

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, ชีววิทยาโมเลกุล, การเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:วนเกษตร ดิน การจัดการสวนป่า การขยายพันธุ์พืช และพลังงงานชีวมวล

Resume

Img

Researcher

ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Breeding and Genetics, Bio-statistics, Animal Science, Animal Husbandry

Resume