Search Result of "Diamonds"

About 13 results
Img

การประชุมวิชาการ

EVOLUTIONARY SEQUENCE OF THAI DIAMONDS

ผู้แต่ง:ImgDr.Pornsawat Wathanakul, Assistant Professor, ImgDr.Somruedee Sakkaravej, Assistant Professor, Imgน.ส. ปัณฑรีย์ ล้อมทอง,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะเฉพาะและการกำเนิดของเพชรจากภาคใต้ของประเทศไทย (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Photoluminescence Characteristics of HPHT-Treatedversus Untreated Natural Type IIa Diamonds

ผู้แต่ง:ImgHyun Min Choi, ImgYoung Chool Kim, ImgKwang Bo Shim, ImgDr.Pornsawat Wathanakul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ลักษณะเฉพาะและการกำเนิดของเพชรจากภาคใต้ของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ลักษณะเฉพาะของเพชรไทยและความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของการอาบรังสีนิวตรอนของเพชร โดยใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี

Img

Researcher

นาง ศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง สุรีย์ ลิขิตตชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อัญมณี, แร่วิทยา, แร่อุตสาหกรรม, การท่องเที่ยวเชิงธรณี-อัญมณี

Resume

Img

Researcher

ดร. วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สถานะของแข็ง, มาตรวิทยา, อัญมณีศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:แร่วิทยา , อัญมณีวิทยา, แร่อุตสาหกรรม, ธรณีวิทยาแหล่งแร่

Resume