Journal

Article
ปัจจัยทางเศรษฐกิจบางประการที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตหน่อไม้ฝรั่งตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
Journal
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
Volume
8
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
Page
21-34
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-