ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

learning through InternetAgribusinessCommunity enterprisedevelopmentDigital Marketingdurianeasterneducational choicesEfficient use of inputsElderlyemblic (Phyllanthus emblica L.)Evaluationexplicit knowledgeExporting/ Exporting Okrafamily backgroundFeed SecurityFood SecurityGAPGood quality seedGreater mekong subregionGreenhouse gas emissionsGuidelines for Successinsecticide usageknowledge managementMedia assessmentMedia developmentMedia evaluationonline videoorganic farmingorganic vegetablesPublic relationsPublic relations mediasustainable agricultureThai cuisineThai foodThai healthy foodกระบวนการมีส่วนร่วมกะเพราการจัดการความรู้การดำเนินชีวิตการตลาดดิจิทัลการประชาสัมพันธ์การประเมินการปรับตัวการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดการปลูกหน่อไม้ฝรั่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตข้าวการผลิตเชิงการค้าการผลิตทางการเกษตรการผลิตผักการผลิตไหมการพัฒนาการพึ่งตนเองการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการยอมรับการเลือกศึกษาต่อการส่งเสริมการเกษตรการสื่อสารการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการให้บริการเกษตรกรเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ขนมไทยข้าวความต้องการความต้องการในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งความพึงพอใจคุณภาพชีวิตเครือข่ายโคนมงานส่งเสริมการเกษตรชุมชนชุมชนเข้มแข็งตลาดเกษตรกรธุรกิจเกษตรธุรกิจเกษตรต้นแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรป่านศรนารายณ์ผักอินทรีย์ฝนหลวงพฤติกรรมผู้บริโภคภาคกลางภูมิปัญญาท้องถิ่นมะขามป้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวเม่ารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรลักษณะครัวเรือนวิสาหกิจชุมชนวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรสะระแหน่สุขภาวะอาหารสัตว์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นาย สุเมธ ชัยไธสง, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: fagrstc@ku.ac.th

Tel.: 034-351891

ดร. ดนชิดา วาทินพุฒิพร, อาจารย์

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากร

E-Mail: donchida.w@ku.ac.th

Tel.: 0927811584


Persons (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 81 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 52 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
 • ทุนนอก 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 193 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 131 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 62 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 62 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 42 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)