Journal

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี
วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ (ISSN: 27301982)
4
3
560-574
กันยายน - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-

Author

Output From Project

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องการบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่บ้านบุทางรถ หมู่ที่ 5 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ,1 ก.พ. 2022 - 30 ธ.ค. 2023
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาช) การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ,4 ม.ค. 2022 - 30 ธ.ค. 2023
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี การใช้ประโยชน์ :การสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ ในความดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ,4 ม.ค. 2022 - 30 ธ.ค. 2023
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การสื่อความหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์,4 ม.ค. 2022 - 30 ธ.ค. 2023