ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

"_"adaptationadaptation studiesbook historyBoys' Love (BL)Boys’ Love (BL)Cultural hybridizationCultural MemoryEmpathyfan/industry interactionfandomfilmfilm studiesgenderintermedialityMasculinityMemorymemory studiesmodern folklorePostcolonialismqueerromancescreen studiesThai cinemaThai FilmThai literatureThai novelThai popular cultureTranslationworld war IIyaoiการข้ามวิทยาการการดัดแปลงศึกษาการปรับประเทศให้ทันสมัยการแปลการเมืองการวิจัยเชิงสหวิทยาการขุนช้างขุนแผนคติชนวิทยาคติชนสมัยใหม่คนข้ามเพศความเชื่อและพิธีกรรมความทรงจำความทรงจำวัฒนธรรมความทรงจำศึกษาความเป็นชายความรุนแรงคำพากย์-เจรจาจวบ หงสกุลจักรวรรดินิยมจังหวัดน่านจิตรกรรมชนชั้นกลางชาตินิยมชาติพันธุ์ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนวนิยายไทยนักเขียนสตรีนางสิบสองนิราศแนวคิดหลังอาณานิคมบทละครบทละครเวทีประวัติศาสตร์อเมริกันปรัชญาอัตถิภาวนิยมพระรถเมรีพระราชหัตถเลขาเพศวิถีภาพแทนภาพยนตร์ไทยภาษาและวรรณคดีไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรามเกียรติ์ละครลิงวรรณกรรมวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมไทยวรรณกรรมไทยร่วมสมัยวรรณคดีการแสดงวรรณคดีไทยวรรณคดีวิจารณ์วรรณคดีอเมริกันวรรณคดีอังกฤษวัฒนธรรมวาทกรรมศรีบูรพาศิลปะการแสดงพื้นบ้านสงครามเกาหลีสงครามโลกครั้งที่สองสงครามเวียดนามสตรีนิยมหนังใหญ่หลวงวิจิตรวาทการหลังอาณานิคมอนุภาคทางคติชนวิทยาอัตลักษณ์อาเซียนอำเภอสันติสุขอุดมการณ์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 181 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 68 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 113 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 37 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 29 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)