ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

"_"adaptationadaptation studiesauthorshipbook historyBoys' Love (BL)Boys’ Love (BL)Cultural hybridizationCultural MemoryDiasporic writersDiscourseempathyEnglish literaturefan/industry interactionfandomFemale writersFilipino literaturefilmfilm studiesgenderIdentity constructionintermedialityliterary studiesliteratureMasculinitymemoryMemory Studiesmodern folklorenarrative empathy Postcolonialismqueerromancescreen studiesThai cinemaThai filmThai literatureThai novelThai popular culturetranslationWorld War IIyaoiการข้ามวิทยาการการดัดแปลงศึกษาการประกอบสร้างอัตลักษณ์การปรับประเทศให้ทันสมัยการแปลการเมืองการวิจัยเชิงสหวิทยาการขุนช้างขุนแผนคติชนวิทยาคติชนสมัยใหม่คนข้ามเพศคนเวียดนามพลัดถิ่นความเชื่อและพิธีกรรมความทรงจำความทรงจำวัฒนธรรมความทรงจำศึกษาความเป็นชายความรุนแรงคำพากย์-เจรจาจวบ หงสกุลจักรวรรดินิยมจังหวัดน่านจิตรกรรมชนชั้นกลางชาตินิยมชาติพันธุ์ทฤษฎีเรื่องเล่านวนิยายนวนิยายไทยนักเขียนพลัดถิ่นนักประพันธ์สตรีนางสิบสองนิยายแช็ตนิราศแนวคิดหลังอาณานิคมบทละครพระรถเมรีพระราชหัตถเลขาเพศวิถีภาพแทนภาพยนตร์ไทยภาษาและวรรณคดีไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรามเกียรติ์ละครลิงวรรณกรรมวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมไทยวรรณกรรมไทยร่วมสมัยวรรณกรรมฟิลิปปินส์วรรณกรรมภาษาอังกฤษวรรณคดีการแสดงวรรณคดีไทยวาทกรรมหนังใหญ่หลังอาณานิคมอนุภาคทางคติชนวิทยาอัตลักษณ์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 193 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 75 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 118 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 55 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 34 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 14 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)