Journal

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านหลักสูตร สำหรับนิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (ISSN: 19068352)
14
2
345-363
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-