Person Image

  Education

  • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย

  Expertise Cloud

  Active Learning processDAPIC problem solving processMathematical Problems Solving Abilityproblem solving skillsSSCS ModelTeam-Pair-Solo Techniqueกระบวนการแก้ปัญหา DAPICกระบวนการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเอสเอสซีเอสการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์การประเมินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการรูบริกแอนโนเทตประยุกต์การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค ทีจีทีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอร์การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)การสอนวิทยาศาสตร์การให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเขียนการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบวาจาคณิตศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ความต้องการความพร้อมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองความสามารถในการให้เหตุผลคำสำคัญ : การประเมินความต้องการจำเป็นดุษฎีบัณฑิตทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์/ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทักษะการทำงานกลุ่มทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ทักษะการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมหลักสูตรนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนวคิดการออกแบบแนวคิดสะตีมศึกษาประถมศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แผนผังมโนทัศน์แพลตฟอร์มการสอนฟิสิกส์-คณิตศาสตร์รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสื่อประสมหลักสูตรหลักสูตรและการสอน

  Interest

  การสอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
    • ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคาร2

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)