Person Image

  Education

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Ability to solve mathematical problemsability to solve the problemComplacencyCOVID situationexperience trainingLearning achievementLearning Activities Packagelearning management conditionslearning with KWDLmathematics ClinicopinionsProblem based learningSSCS model Think-Pair-Share technique Mathematical problem-solving skillsThe learning achievementกระบวนการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้กลยุทธ์ ผลการทดสอบทางการศึกษากลยุทธ์ทางการศึกษาการกำกับติดตามและประเมินอิงผลลัพธ์เป็นฐานการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์การคิดเชิงประเมิน การคิดเชิงออกแบบเป็นฐานการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ 1การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDLการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการน าผลประเมินไปใช้ประโยชน์ การประเมินภายนอก โรงเรียนขนาดเล็กการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้การบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์การประเมินการประเมินความต้องการจำเป็นการประเมินความต้องการจำเป็น การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การประเมินทักษะการปฏิบัติ เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการประเมินผลโครงการการประเมินหลักสูตรการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการเปิดปิดภาคเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์การพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์การวัดและประเมินผลการศึกษาการวิจัยในชั้นเรียนการสร้างศักยภาพการวิจัยการสอนการให้ข้อมูลย้อนกลับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเขียนการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบวาจาการให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดการอ่านและเขียนภาษาไทยข้อมูลย้อนกลับโดยเพื่อนข้อมูลย้อนกลับทางบวกคณิตศาสตร์คลินิกคณิตศาสตร์ความคาดหวังความคิดเห็นความตรงตามโครงสร้างความต้องการจำเป็น การประเมินผลการเรียนรู้ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โควิดความพร้อมและความต้องการความพึงพอใจความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดความยั่งยืนความสามารถทางการวัดและประเมินผลความสามารถทางการวัดและประเมินผล วิจัยในชั้นเรียนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการจัดการเรียนรู้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์คำสำคัญ : การประเมินความต้องการจำเป็นคุณภาพผู้เรียนโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์นวัตกรรม/ อ่านและเขียนภาษาไทยนวัตกรรมทางการศึกษา พหุปัญญา การศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีนวัตกรรมหลักสูตรนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนิสิตระดับปริญญาตรีแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงแนวคิดการออกแบบบทบาทสตรีบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัยประกันคุณภาพ ประเมินความต้องการจำเป็นประถมศึกษาประเมินความต้องการจำเป็นผลการทดสอบทางการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  Interest

  วิจัยการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2556 - ม.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาครุศึกษาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้องสัมมนา ชั้น 1 อาคาร2
   • ห้องหลายห้องและร่วมกับ online ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้องห้องภาควิชาครุศึกษา ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก