การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการออกแบบ (Design-based Learning) ในการสร้างนวัตกรรมหลักสูตร

Publish Year National Journal 2
2022 inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริมความสามารถการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนิสิตครู", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 185-202
2022 inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, exอ.ดร.ศตนันทน์ ทิพวรวิมล, "การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านหลักสูตร สำหรับนิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 345-363
Publish Year National Conference 1
2022 inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติภณ เรืองสุวรรณ, "ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Model-Eliciting Activities ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 18 (ICE 2022), 18 มิถุนายน 2022, นครปฐม ประเทศไทย