Journal

การดูดซับและการปลดปล่อยแอมโมเนียมและออร์โธฟอสเฟตด้วยฟางข้าวและแกลบข้าว เพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) (ISSN: 26729636)
22
1
133-144
มกราคม - มีนาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-