การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยใช้เถ้าลอยลิกไนต์เป็นสารสร้างตะกอน

Publish Year National Journal 11
2022 exศรัณยพงศ์ กรินทร์ไตรทิพย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การดูดซับและการปลดปล่อยแอมโมเนียมและออร์โธฟอสเฟตด้วยฟางข้าวและแกลบข้าว เพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 133-144
2021 exกมลวรรณ ลิ่มขจรเกียรติ, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบาบัดสีย้อมรีแอคทีฟในสารละลายด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบกระตุ้นด้วยแสงโดยมีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 13, ฉบับที่ 25, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-12
2020 exกูสุมา สัญญา, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "การดูดซับฟีนอลในสารละลายโดยใช้ถ่านเปลือกทุเรียนที่ถูกกระตุ้นทางเคมี", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 24-35
2020 exวิศวพงศ์ วุฒิพุธนันท์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แผ่นกรองเส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ายางพาราธรรมชาติเป็นตัวประสานเพื่อบาบัดสีย้อมรีแอคทีฟในสารละลาย", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 54-64
2019 exนิตยา เบียดขุนทด, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบำบัดสีย้อมผ้าใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์ ด้วยตะกอนดินจากกระบวนการผลิตนำ้ประปา", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 1-12
2017 exกมลชนก กองกุล, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถของเถ้าลอยลิกไนต์ต่อการบำบัดนำ้เสียชุมชนด้วยกระบวนการสร้างตะกอนและเปรียบเทียบกับสารส้ม", Thai Journal of Science and Technology , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 129-139
2017 exอุษา ชัยจำนงค์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดสีย้อมรีแอคทีฟในน้ำเสียจากโรงงานทอผ้าพื้นเมืองขนาดครัวเรือนด้วยถังกรองประดิษฐ์ที่มีตัวดูดซับเถ้าลอยลิกไนต์", วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 45-57
2016 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำเสียจากโรงย้อมผ้าโดยใช้เถ้าลอยลกไนต์เป็นสารสร้างตะกอน", AEE-T Journal of Environmental Education, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 12-22
2015 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดสีของน้ำและซีโอดีในน้ำทิ้งจากระบบบำบัดแบบUASB ของโรงงานเบียร์โดยใช้เถ้าลอยและระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์", วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท , ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 65-74
2015 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ตัวดูดซับชีวมวลจากลำต้นผักตบชวาเป็นวัสดุปลูกความเป็นกรดในระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อกำจัดสีย้อมผ้า", วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท , ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 128-135
2015 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์เถ้าลอยและระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์สำหรับการบำบัดขั้นตติยภูมิของน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ", วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท , ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 136-146
Publish Year National Conference 1
2017 inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดสีย้อมผ้าพื้นเมืองด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาว(Litopenaeus vannamei)และเปลือกกุ้งทะเล(Metapenaeus intermedius )", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่7 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย