Journal

Article
ศักยภาพอาหารท้องถิ่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารท้องถิ่นกรณีศึกษาจังหวัดตรัง เมืองคนช่างกิน
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
47
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
Page
59-74
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-