Journal

Journal of Fish Diseases (ISSN: 01407775)
42
"-"
1293-1300
กันยายน 2019
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนานาโนวัคซีนสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อทิลาเปียเลคไวรัสในปลานิล

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :World Organisation for Animal Health (OIE) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลในเอกสารทางการขององค์การโรคระบาดสัตว์ World Organisation for Animal Health (OIE),1 พ.ค. 2020 - 1 พ.ค. 2020
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท น้ำใส ฟาร์ม จำกัด การใช้ประโยชน์ :ใช้เพื่อสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลอดโรคไวรัส TiLV,1 ม.ค. 2019 - 31 ส.ค. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ปลานิลและปลานิลแดงที่ปลอดโรคทิลาเปียเลค แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช,1 ส.ค. 2018 - 31 ก.ค. 2023