Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและสุขภาพของผู้สูงอายุ:กรณีศึกษาชุมชนเชียงเคลือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
Journal of Law and Society Management (ISSN: 26010038)
5
1
209-214
ตุลาคม 2018
นานาชาติ
-
-
-
-