ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

5-Year Education ProgramApplication Instruction MediaederlyElderlyEvaluationexercise modelFall Riskfalling riskfitness center Freshy Studentsfunctional fitnessGoogle classroomInnovative programs designed by computerInstep kickKasetsart University Kamphaengsaen CampusKeywordsLearning managementLearning Outcomes of Authentic Curriculum Learning ManagementLearning Outcomes of ExpectedLeisure-TimeLifestyleMaster of Education Programmembership decision makingolder adultsOlder PeopleOnline Learning Management SystemPerceived StressPhysical activityPhysical EducationPhysical fitnessphysical fittnessPhysical TestPlantationPre-servicePsychological Well-beingQuality of LifeRole in Educational and Career ChoicesSchool Health EducationSECONDARY SCHOOL STUDENTSSedentary BehaviorsSepakTakrawSociety and CultureThai Qualification Frameworkการจัดการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการทรงตัวการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายการมีส่วนร่วมทางการเมืองการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการเรียนการสอนการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ความคิดเห็นความต้องการความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ชีวกลศาสตร์ชุมชนทัศนคตินิสิตแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อแบบทดสอบลุกขึ้นและออกเดินแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายปัจจัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพลศึกษาพลศึกษาและกีฬามวยไทยมวยไทยโบราณเยาวชนรูปแบบการออกกำลังกายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019วิชาชีพครูสภาพการจัดการศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสุขภาพสุขภาพ / ผู้สูงอายุสุขภาวะสุขศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาHealth Education and Physical Educationหลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อหลักสูตรองค์กรองค์กรกีฬาองค์ประกอบอย่างยั่งยืนออกกำลังกายออกซิเจนสูงสุดอาหารแอพพลิเคชั่นิสิ่งแวดล้อมีฬาคอร์ฟบอล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fedusbs@ku.ac.th

Tel.: 034351898 ต่อ 3570-4

ดร. ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

E-Mail: famtnt@kps.ku.ac.th

Tel.: 3570-4 ต่อ 339

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: feduswv@ku.ac.th

Tel.: 034-351898

นางสาว ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: feduppl@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2040


Persons (ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 139 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 97 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 72 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 140 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 59 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 81 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)