ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

5-Year Education ProgramApplication Instruction MediaederlyElderlyEvaluationExercise ModelGoogle classroomInnovative programs designed by computerLearning managementolder adultsPhysical activityPhysical EducationRole in Educational and Career ChoicesSepakTakrawSociety and CultureThai Qualification FrameworkThai Qualification Framework For Higher Education 2009.the 45th National Badminton CompetitionTHE FIVE YEAR STUDENTSTraditional DanceUniversity StudentsWeight Trainingyoung generationกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตกระบวนการเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพกระบวนการสอนการกำหนดความหนักการจัดการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการทรงตัวการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายการมีส่วนร่วมทางการเมืองการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการเรียนการสอนการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ความคิดเห็นความต้องการความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความรอบรู้สุขภาพความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ชีวกลศาสตร์ชุมชนทัศนคตินิสิตแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อแบบทดสอบลุกขึ้นและออกเดินแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายปัจจัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพลศึกษาพลศึกษาและกีฬามวยไทยมวยไทยโบราณเยาวชนรูปแบบการออกกำลังกายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019วิชาชีพครูสภาพการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ การสอนมวยไทยสมรรถนะสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพทางกายภาพสมรรถภาพทางกายและสัดส่วนร่างกายสร้างต้นแบบสังคมศาสตร์สารเสพติดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน,สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสื่อแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์สุขภาพสุขภาพ / ผู้สูงอายุสุขภาวะสุขศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาHealth Education and Physical Educationหลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อหลักสูตรองค์กรองค์กรกีฬาองค์กรสมรรถนะสูงองค์ประกอบอย่างยั่งยืนออกกำลังกายออกซิเจนสูงสุดอาหารแอพพลิเคชั่นารรับรู้สิ่งแวดล้อมิสิ่งแวดล้อมีฬาคอร์ฟบอล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวิชาการ

E-Mail: fedusbs@ku.ac.th

Tel.: 034351898 ต่อ 3570-4

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: feduswv@ku.ac.th

Tel.: 034-351898

นางสาว ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: feduppl@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2040


Persons (ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 144 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 99 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 77 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 157 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 73 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 84 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)