ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

5-Year Education ProgramApplication Instruction MediaederlyElderlyEvaluationexercise modelGoogle classroomInnovative programs designed by computerLearning Managementolder adultsPhysical activityPhysical EducationRole in Educational and Career ChoicesSepakTakrawSociety and CultureThai Qualification Frameworkการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการทรงตัวการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายการมีส่วนร่วมทางการเมืองการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการเรียนการสอนการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ความคิดเห็นความต้องการความต้องการทางทักษะที่ใช้ขณะแข่งขันความรอบรู้สุขภาพความรับผิดชอบต่อสังคมความรู้ชีวกลศาสตร์ชุมชนทัศนคตินิสิตนิสิตระดับปริญญาตรีแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อแบบทดสอบลุกขึ้นและออกเดินแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายปัจจัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุพฤติกรรมพลศึกษาพลศึกษาและกีฬามวยไทยมวยไทยโบราณเยาวชนรูปแบบการออกกำลังกายเรียนรู้แบบร่วมมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019วิชาชีพครูวิชาลีลาศวิถีการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตวิถีชีวิตสุขภาวะวิถีชีวิตใหม่วิถีชีิวิตวิทยาศาสตร์การกีฬา (การจัดการกีฬา)วิทยาศาสตร์การกีฬาSport Scienceวิธีการสอนวิธีวิจัยทางพลศึกษา ไวรัสโคโรน่า 2119 (โควิด-19 )ศูนย์การเรียนรู้สถานออกกําลังกายสนามกอล์ฟสภาพการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ การสอนมวยไทยสมรรถนะสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพทางกายภาพสมรรถภาพทางกายและสัดส่วนร่างกายสร้างต้นแบบสังคมศาสตร์สารเสพติดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน,สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสื่อแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์สุขภาพสุขภาพ / ผู้สูงอายุสุขภาวะสุขศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาHealth Education and Physical Educationหลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อหลักสูตรอาหารแอพพลิเคชั่นารรับรู้สิ่งแวดล้อมิสิ่งแวดล้อมีฬาคอร์ฟบอล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวิชาการ

E-Mail: fedusbs@ku.ac.th

Tel.: 034351898 ต่อ 3570-4

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: feduswv@ku.ac.th

Tel.: 034-351898

นางสาว ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: feduppl@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2040


Persons (ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 148 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 101 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 79 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 178 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 87 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 91 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)