Journal

Article
การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Journal
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
Volume
25
Issue
1
Year
พฤศจิกายน 2005
Page
52-63
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-