Journal

Article
ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
Journal
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (ISSN: 0125278x)
Volume
38
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2015
Page
167-179
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-