Journal

Article
การใช้โอโซนล้างกะเพราเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
3/1(พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
323-326
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-