ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา) คณะเกษตร กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Actinomycetesbrown planthoppercaterpillarsCreobroter gemmatus StollCruciferous VegetablesdiversityelevationKhaoYai National Park.Lipaphis erysimiMetabolitesNilapavata lugens (Stal) organic rice paddy fieldPlutella xylostellarice insect pestRisk AssessmentSpecies diversityspiderSpodoptera lituraStick InsectThe darkling beetleW0กระเช้าสีดาการควบคุมโดยธรรมชาติการปรับตัวเกษตรปลอดภัยข้าวข้าวอินทรีย์ความหลากชนิด(Species diversity)ความหลากหลายความหลากหลายของแมลงความหลากหลายชนิดความหลากหลายชนิด (Diversity)ความหลากหลายชนิดของแมลงชีวภัณฑ์เชื้อแอคติโินแบคทีเรียชีววิทยาด้วงกระดิ่งทองตะไคร้หอม (Citronella Grass)ตั๊กแตนกิ่งไม้ตั๊กแตนตำข้าว (Praying Mantidsตั๊กแตนตำข้าวดอกไม้นาข้าวอินทรีย์(organic rice paddy field)บอระเพ็ดป่าชุมชนผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางวันผีเสื้อถุงทองเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมะกรูด (Kaffir lime)แมงมุม(spider)แมงมุมตาหกเหลี่ยมแมงมุมสุนัขป่าแมลงมีชีวิตแมลงศัตรูข้าวแมลงศัตรูข้าว(rice insect pest)แมลงศัตรูธรรมชาติแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูพืชผักยุง (Mosquitoes)ระบบการผลิตข้าวแบบอินทรีย์ระบบเกษตรระบบนิเวศเกษตร (Ago-ecosystem)ระบบบริหารจัดการศัตรูธรรมชาติศัตรูธรรมชาติ(Natural Enemies)ส้ม (Citrus)สะแกราชสารกำจัดแมลงสารชีวภัณฑ์สารสกัดกระเทียมสารสกัดจากพืชสารสกัดจากพืช (Plant Extracts)หนอนกระทู้ผักหนอนผีเสื้ออนุกรมวิธานแมลง Insect Taxonomyอุทยานแมลงฯอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Executives


Persons (ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา) คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 11 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)