Search Result of "spider"

About 70 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจสิ่งมีชีวิตกลุ่มแมงมุม แมงป่องเบื้องต้นในประเทศไทย และผลของการใช้สารเคมีเกษตรต่อแมงมุมที่พบในพื้นที่เกษตรกรรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Mr. Ondrej Kosulic

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, ImgMr. Ondrej Kosulic, ImgMr. Prasit Wongprom, ImgMs. Wimolwan Chotwong

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคู่มือการจำแนกวงศ์ของแมงมุม (ภาษาไทย) (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย"

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
1234