Journal

Article
การแจกกระจายค่าบริกซ์ตามความยาวของลำอ้อยต่างๆ ที่เกิดจากอิทธิพลของอุณหภูมิทรงพุ่มและปริมาณน้ำในช่วงการเจริญเติบโต
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2015
Page
83-93
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-