โครงการวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศการผลิตอ้อยเพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่เข้าหีบโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย

Publish Year National Journal 2
2015 inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายประสิทธิ์ สมจินดา, "การแจกกระจายค่าบริกซ์ตามความยาวของลำอ้อยต่างๆ ที่เกิดจากอิทธิพลของอุณหภูมิทรงพุ่มและปริมาณน้ำในช่วงการเจริญเติบโต", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 83-93
2013 inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, inดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายประสิทธิ์ สมจินดา, "แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการทำนายผลของอุณหภูมิ ความร้อนสะสม และปริมาณน้ำฝนที่อ้อยได้รับต่อคุณภาพด้านน้ำตาลของอ้อย ณ โรงงานผลิตน้ำตาล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (e-journal) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2013