Journal

Article
การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni และ Pb) สะสมในเนื้อเยื่อและน้ำหอยสองฝาต้มที่กินได้ บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
Journal
อนามัยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
Volume
17
Issue
1
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2014
Page
30-37
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ปริมาณโลหะหนักในหอยตลับ (Meretrix sp.)บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :สรุปองค์ความรู้เผยแพร่แก่ประชาชน,10 ม.ค. 2015 - 10 ม.ค. 2015