Journal

การศึกษาความเข้มข้นโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Hg, Ni และ Pb) สะสมในเนื้อเยื่อและน้ำหอยสองฝาต้มที่กินได้ บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมกลัด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
อนามัยสิ่งแวดล้อม (ISSN: 08570965)
17
1
30-37
ตุลาคม - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ปริมาณโลหะหนักในหอยตลับ (Meretrix sp.)บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :สรุปองค์ความรู้เผยแพร่แก่ประชาชน,10 ม.ค. 2015 - 10 ม.ค. 2015