Journal

การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรีแบบบูรณาการ
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
20
2
15-23
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-