Journal

การโคลนยีน scFv ที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินพ่วงกับเอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสเพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิมมูโนวิทยา
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
1
79-88
มกราคม - เมษายน 2014
ชาติ
-
-
-
-