การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

Publish Year International Journal 1
2017 exจิรพงศ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CONSTRUCTION AND CHARACTERIZATION OF SINGLE CHAIN VARIABLE FRAGMENT-ALKALINE PHOSPHATASE FOR RAPID DETECTION OF AFLATOXIN B1 IN AN ELISA-BASED ASSAY", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 79-89
Publish Year National Journal 2
2014 exนายจิรพงศ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การโคลนยีน scFv ที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินพ่วงกับเอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสเพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิมมูโนวิทยา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 79-88
2014 exกิตติพงศ์ ศรีเมือง, exอมรา ชินะภูติ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินบี 1 ในผลิตภัณฑ์ข้าวจากแหล่งจำหน่ายในภาคกลาง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 195-203
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exสมลักษณ์ พุ่มระชัฎ, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, "Development of Quantitative Detection Assay for Zearalenone Determinationin Maize by Monoclonal Antibody", International Workshop on Updated Techniques for Mycotoxin Detection in Animal Feed, 17 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายจิรพงศ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Cloning of single chain variable fragment specific to aflatoxin from hybridoma clone C10", The 59th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, Okinawa ญี่ปุ่น