Journal

Article
ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตของไม้กระถินเทพที่ขึ้นเองในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
32
Issue
32
Year
พฤษภาคม 2013
Page
142-150
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-