Journal

ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตของไม้กระถินเทพที่ขึ้นเองในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
32
32
142-150
พฤษภาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-