Journal

Chemical Engineering Journal (ISSN: 13858947)
237
3
189-198
กุมภาพันธ์ 2014
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาตัวดูดซับแคลเซียมออกไซด์ที่มีความจุและเสถียรภาพสูงสำหรับกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้เซทิลแอมโมเนียมโบรไมด์เป็นสารเติมแต่ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202312 ชื่อวิชา Unit Operation III,5 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์ที่มีรูพรุน 2 ขนาดโดยใช้ไคโตซานเป็นสารแม่แบบเพื่อใช้ในการกักเก็บก๊าซคาร์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนการวิจัย สวพ.,1 เม.ย. 2013 - 25 ก.ค. 2013