Journal

การเปรียบเทียบความรู้ ภาวะโภชนาการ และแบบแผนการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนำตาลได้กับที่ควบคุมระดับนำตาลไม่ได้ ที่เข้ารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (ISSN: 08571384)
56
1
30-37
มกราคม - เมษายน 2013
ชาติ
-
-
-
-