ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

absolute biasaccuracyasymptotic distributionbivariate normal distributionCluster analysisConfidence intervalCopulascorrelation coefficientcount datacount data analysiscoverage probabilitydiscretizationDiscriminant Analysisdouble exponential smoothingestimationestimatorExponential Distributionexponentiated inverted weibull distributiongeneralized gamma distributionGumbel distributionhazard rateHomogeneity of variancesHorvitz-Thompson estimatorImputationLength Biased Beta-Pareto Distributionlength-biasedLifetime DataLongitudinal DataMarkov Chain Monte Carlomaximum likelihood estimationMean square errormean square errormissing at randomMissing datamixed distributionMixed negative binomialmixed Negative Binomial distributionMixture experimentMLENormal distributionoutliersoverdispersionOver-dispersionparameter estimationPearson correlation coefficientReduced ModelsRegressionRegression modelResponse Surface Designsrisk assessmentRobust EstimatorsrobustnessSalmonella entericaSample MedianSample sizesSamplingsampling fractionsecant functionsharingShort mackerelSimulation studiesSkew parameterSmall area estimationSolid-state electrolytespatialSpatial samplingSpherical regionStatistical Analysis; Response Surface Methodology; Experimental Design; Regression AnalysisStatistical modellingStratified adaptive cluster samplingstratified samplingstrictly positive estimatorsurvival analysis.Sushila distributionTemperatureTest Statisticsthe negative binomial-Erlang distributionTime seriesTime-lagsToop-Leone distributionTopp-Leone distributionTopp-Leone generatorWeibull distributionweighted Lindley distributionzero inflationการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลการประมาณแบบช่วงการพยากรณ์การวิเคราะห์การถดถอยข้อมูลสูญหายความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยความน่าจะเป็นครอบคลุมความเอนเอียงค่าเฉลี่ยปัวส์ซงค่าผิดปกติแจ็คไนฟ์ช่วงความเชื่อมั่นบูตสแตร็ปสถิติวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 78 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 55 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 302 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 199 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 103 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 101 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 100 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)