ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

absolute biasaccuracyacoustic impulse responseacquired immune deficiency syndromeantiretroviral therapyasymptotic distributionauxiliary variableaverage run lengthBiasbivariate normal distributionclassificationcluster analysisConfidence Intervalconsecutive missing valuesCopulascorrelation coefficientcount datacount data analysisCoverage probabilityDecision TreeDiscretizationDiscriminant Analysisdouble exponential smoothingestimationestimatorExponential Distributionexponentiated inverted weibull distributionFactorial designForecasting methodGeneralized Gamma DistributionGompertz-G family of distributionsGumbel distributionhazard functionhazard rateHIVHorvitz-Thompson estimatorImputationimputation methodLength Biased Beta-Pareto Distributionlength-biasedlifetime datalongitudinal dataMarkov Chain Monte Carlomaximum likelihoodmaximum likelihood estimationMean square errormean square errormissingmissing at randomMissing dataMissing valuesmixed distributionMixed negative binomialmixed negative binomial distributionMixture experimentMLENormal distributionoutliersoverdispersionover-dispersionparameter estimationPath samplingPearson correlation coefficientPower of the testProbability functionrapid ARTReduced modelsRegressionregression modelResponse Surface DesignsSample sizessampling fractionSimulation studiesspatial samplingSpherical regionstandard deviation of run lengthstochastic orderingStratified samplingtime seriesTopp-Leone distributionTopp-Leone generatorUnequal probability samplingWeibull distributionweighted Lindley distributionzero inflationการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลการประมาณแบบช่วงการพยากรณ์การวิเคราะห์การถดถอยข้อมูลสูญหายความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยความน่าจะเป็นครอบคลุมความเอนเอียงค่าเฉลี่ยปัวส์ซงค่าผิดปกติแจ็คไนฟ์ช่วงความเชื่อมั่นบูตสแตร็ปสถิติวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 53 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 358 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 254 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 104 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 88 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 88 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 12 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)