Person Image

  Education

  • ปร.ด.(สถิติ) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2552
  • พบ.ม. (สถิติประยุกต์) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) , มหิดล, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  absolute biasaccuracyaverage run lengthbiasbivariate normal distributionConfidence intervalcorrelation coefficientcoverage probabilityestimatorexponential transformationLongitudinal Datamean square errormean square errormissingmissing datanormal distributionOutliersPearson correlation coefficientsampling fractionการแจกแจงแบบแกมมาการแจกแจงแบบปกติการแจกแจงแบบปัวซงการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลการแจกแจงปรกติการแจกแจงปัวซงการประมาณแบบช่วงการประมาณแบบช่วงความเชื่อมั่นการเปลี่ยนแปลงไปของค่าเฉลี่ยของกระบวนการขนาดตัวอย่างข้อมูลระยะยาว ฟังก์ชันควรจะเป็นแบบปัจจัย รอบ การสูญหายในรูปแบบ monotoneข้อมูลสูญหายความน่าจะเป็นครอบคลุมความแปรปรวนความแปรปรวนของอิทธิพลสุ่มความผิดพลาดแบบที่ 1ความยาววิ่งเฉลี่ยความยาววิ่งโดยเฉลี่ยความเอนเอียงความเอนเอียงสัมบูรณ์ค่าความกว้างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่นค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยค่าความน่าจะเป็นครอบคลุมค่าความยาววิ่งเฉลี่ยค่าความเอนเอียงสัมบูรณ์ค่าเฉลี่ยของกระบวนการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยปัวส์ซงค่านอกเกณฑ์ค่าบันทึกล่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าผิดปกติค่าพารามิเตอร์ค่าสัดส่วนทวินามค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นค่าสูญหายค่าอคติสัมพัทธ์โครงข่ายประสาทเทียมแจ็คไนฟ์ช่วงความเชื่อมั่นต้นไม้ตัดสินใจตัวแบบเชิงลำดับขั้นไม่สมดุลตัวแบบทานายตัวแบบสมการโครงสร้างตัวประมาณเอนเอียงตัวสถิติทดสอบทฤษฏีทางสถิติบ็อกซ์และเจนกินส์บูตสแตร็ปบูตสแตร็ป (Bootstrap)บูตสแตรปท์เปอร์เซ็นต์ไทล์แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังสองชั้นแผนภูมิควบคุมคิวแผนภูมิควบคุมจำนวนรอยตำหนิแผนภูมิควบคุมเบต้าแผนภูมิควบคุมผลรวมแบบวิ่งพารามิเตอร์ค่าสัดส่วนทวินามพารามิเตอร์ในการทำให้เรียบพารามิเตอร์สัดส่วนทวินามระยะห่างความผันแปรรวมราคาหุ้นวิธีการประมาณแบบช่วงความเชื่อมั่นวิธีการแปลงแบบกำลังวิธีการแปลงแบบบ็อกซ์-ค็อกซ์วิธีการแปลงแบบรากที่สี่วิธีการแปลงแบบเลขชี้กำลังของ Manlyวิธีกำลังสองน้อยที่สุดวิธีเคเนียร์เรสเนเบอร์อิมพิวเทชันวิธีจับซ้าววิธีเชิงกำกับปกติ สถิติทดสอบจีนี่สถิติทดสอบบราวน์-ฟอร์สิตี้สถิติทดสอบบันดารีและไดสถิติทดสอบบาร์ตเลตต์สหสัมพันธ์สัมประสิทธิ์การถดถอยสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

  Interest

  ทฤษฏีทางสถิติ

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
  • ม.ค. 2559 - ม.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 61 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (74)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparison of four data transformation methods for weibull distributed dataChortirat T., Chomtee B., Sinsomboonthong J.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 366-383
  5
  2Performance of robust confidence intervals for estimating population mean under both non-normality and in presence of outliersSinsomboonthong J., Abu-Shawiesh M.O.A., Kibria B.M.G.2020Advances in Science, Technology and Engineering Systems
  5(3),pp. 442-449
  5
  3Estimation of the correlation coefficient for a bivariate normal distribution with missing dataSinsomboonthong J.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 736-742
  3
  4Confidence interval estimations of the parameter for one parameter exponential distributionSinsomboonthong J.2015IAENG International Journal of Applied Mathematics
  45(4),pp. 343-353
  3
  5Robust estimators for the correlation measure to resist outliers in dataSinsomboonthong J.2016Journal of Mathematical and Fundamental Sciences
  48(3),pp. 263-275
  2
  6Bias correction in estimation of the population correlation coefficientSinsomboonthong J.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 453-459
  2
  7A modified robust confidence interval for the population mean of distribution based on decilesAbu-Shawiesh M.O.A., Sinsomboonthong J., Kibria B.M.G.2022Statistics in Transition New Series
  23(1),pp. 109-128
  2
  8Weighted maximum likelihood correlation coefficient to handle missing values and outliers in datasetSinsomboonthong J., Sinsomboonthong S.2021WSEAS Transactions on Mathematics
  20,pp. 415-430
  1
  9New quality control chart to quickly detect the changes of process averageSinsomboonthong J., Sinsomboonthong S.2021Quality - Access to Success
  22(184),pp. 21-33
  0
  10Robust Confidence Interval Estimation Method for the Mean of Poisson Distribution to Handle OutliersSinsomboonthong J., Sinsomboonthong S.2022Journal of Applied Science and Engineering (Taiwan)
  25(4),pp. 753-764
  0
  11Efficiency Comparison of New Adjusted Nonparametric and Parametric Statistics Interval Estimation Methods in the Simple Linear Regression ModelSinsomboonthong S., Sinsomboonthong J.2022International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
  2022
  0
  12Exact Moments of Generalized Akash Order StatisticsBoonmeekham A., Sinsomboonthong J., Supapakorn T.2023Thailand Statistician
  21(4),pp. 735-758
  0
  13Performance of Some Confidence Intervals for Estimating the Population Mean Under Contaminated Normal DistributionAbu-Shawiesh M.O.A., Sinsomboonthong J., Saeed N., Kibria B.M.G., Haddad F.2023Industrial Engineering and Management Systems
  22(4),pp. 463-478
  0
  14Krawtchouk's polynomial for hypergeometric distribution approximationSinsomboonthong J.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(2),pp. 301-312
  0
  15A confidence interval for the population mean of a one-parameter exponential distribution based on the Wilson-Hilferty transformationAbu-Shawiesh M.O.A., Sinsomboonthong J.2020Model Assisted Statistics and Applications
  15(1),pp. 67-79
  0
  16Confidence intervals for the scale parameter of a two-parameter weibull distribution: One sample problemAbu-Shawiesh M.O.A., Sinsomboonthong J., Adawi A.M.A., Almomani M.H.2020International Journal of Applied Mathematics
  33(3),pp. 451-478
  0