Person Image

  Education

  • ปร.ด.(สถิติ) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2552
  • พบ.ม. (สถิติประยุกต์) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) , มหิดล, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  absolute biasaccuracyAverage Run Lengthbiasbivariate normal distributionConfidence intervalcorrelation coefficientCoverage Probabilityestimatorexponential transformationLongitudinal Datamean square errormean square errormissingmissing datanormal distributionoccasionOutliersparameter Pearson correlation coefficientsampling fractionการแจกแจงแบบแกมมาการแจกแจงแบบปกติการแจกแจงแบบปัวซงการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอลการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลการแจกแจงปรกติการแจกแจงปัวซงการแจกแจงเอกซ์โพเนนเชียลวางนัยทั่วไปหนึ่งพารามิเตอร์การแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริกการถดถอยเชิงเส้นพหุ ค่านอกเกณฑ์ สัมประสิทธิ์การถดถอย ความแกร่งการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณการประมาณการประมาณขนาดประชากรการประมาณค่การประมาณค่าการประมาณค่าสูญหายการประมาณแบบช่วงการประมาณแบบช่วงความเชื่อมั่นการเปลี่ยนแปลงไปของค่าเฉลี่ยของกระบวนการการแปลงข้อมูลการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกพหุการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคการวิเคราะห์จาแนกกลุ่มการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มการวิเคราะห์ปัจจัยการวิเคราะห์สเปกตรัมเอกพจน์เชิงเวกเตอร์การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักการวิเคราะห์เส้นทางการสุ่มตัวอย่างขนาดตัวอย่างข้อมูลระยะยาว ฟังก์ชันควรจะเป็นแบบปัจจัย รอบ การสูญหายในรูปแบบ monotoneข้อมูลสูญหายความน่าจะเป็นครอบคลุมความแปรปรวนความแปรปรวนของอิทธิพลสุ่มความผิดพลาดแบบที่ 1ความยาววิ่งเฉลี่ยความยาววิ่งโดยเฉลี่ยความเอนเอียงความเอนเอียงสัมบูรณ์ค่าความกว้างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่นค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยค่าความน่าจะเป็นครอบคลุมค่าความยาววิ่งเฉลี่ยค่าความเอนเอียงสัมบูรณ์ค่าเฉลี่ยของกระบวนการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยปัวส์ซงค่านอกเกณฑ์ค่าบันทึกล่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าผิดปกติค่าพารามิเตอร์ค่าสัดส่วนทวินามค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นค่าสูญหายค่าอคติสัมพัทธ์โครงข่ายประสาทเทียมแจ็คไนฟ์ช่วงความเชื่อมั่นต้นไม้ตัดสินใจตัวแบบเชิงลำดับขั้นไม่สมดุลตัวแบบทานายตัวแบบสมการโครงสร้างตัวประมาณเอนเอียงตัวสถิติทดสอบทฤษฏีทางสถิติบ็อกซ์และเจนกินส์บูตสแตร็ปแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังสองชั้นแผนภูมิควบคุมคิวแผนภูมิควบคุมจำนวนรอยตำหนิแผนภูมิควบคุมเบต้าแผนภูมิควบคุมผลรวมแบบวิ่งพารามิเตอร์ค่าสัดส่วนทวินามสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

  Interest

  ทฤษฏีทางสถิติ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (67)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparison of four data transformation methods for weibull distributed dataChortirat T., Chomtee B., Sinsomboonthong J.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 366-383
  3
  2Estimation of the correlation coefficient for a bivariate normal distribution with missing dataSinsomboonthong J.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 736-742
  3
  3Confidence interval estimations of the parameter for one parameter exponential distributionSinsomboonthong J.2015IAENG International Journal of Applied Mathematics
  45(4),pp. 343-353
  3
  4Bias correction in estimation of the population correlation coefficientSinsomboonthong J.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(3),pp. 453-459
  2
  5Robust estimators for the correlation measure to resist outliers in dataSinsomboonthong J.2016Journal of Mathematical and Fundamental Sciences
  48(3),pp. 263-275
  1
  6Performance of robust confidence intervals for estimating population mean under both non-normality and in presence of outliersSinsomboonthong J., Abu-Shawiesh M.O.A., Kibria B.M.G.2020Advances in Science, Technology and Engineering Systems
  5(3),pp. 442-449
  1
  7Weighted maximum likelihood correlation coefficient to handle missing values and outliers in datasetSinsomboonthong J., Sinsomboonthong S.2021WSEAS Transactions on Mathematics
  20,pp. 415-430
  0
  8New quality control chart to quickly detect the changes of process averageSinsomboonthong J., Sinsomboonthong S.2021Quality - Access to Success
  22(184),pp. 21-33
  0
  9A confidence interval for the population mean of a one-parameter exponential distribution based on the Wilson-Hilferty transformationAbu-Shawiesh M.O.A., Sinsomboonthong J.2020Model Assisted Statistics and Applications
  15(1),pp. 67-79
  0
  10Confidence intervals for the scale parameter of a two-parameter weibull distribution: One sample problemAbu-Shawiesh M.O.A., Sinsomboonthong J., Adawi A.M.A., Almomani M.H.2020International Journal of Applied Mathematics
  33(3),pp. 451-478
  0
  11Krawtchouk's polynomial for hypergeometric distribution approximationSinsomboonthong J.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(2),pp. 301-312
  0