การเปรียบเทียบความรู้ ภาวะโภชนาการ และแบบแผนการบริโภคอาหาร ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนำตาลได้กับที่ควบคุมระดับนำตาลไม่ได้ ที่เข้ารับบริการคลินิคเบาหวาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน