Journal

Article
การเปลี่ยนแปลงปริมาณโพรลีนของพันธุ์อ้อยในสภาพการขาดน้ำในโรงเรือน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
Volume
1
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2012
Page
11-25
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-