Journal

ผลของการเติมน้ำตาลทรีฮาโลสในสารละลายสำหรับแช่แข็ง ระยะเวลาที่ให้เกิดภาวะสมดุล และความแตกต่างระหว่างพ่อสุกร ต่อคุณภาพของอสุจิหลังการอุ่นละลาย
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
21
2
70-83
พฤษภาคม - สิงหาคม 2011
ชาติ
-
-
-
-