Journal

“มหัศจรรย์ไข่ไก่ .... คุณค่าที่ไม่ควรมองข้าม” วารสาร (1): 28-38
อาหาร (ISSN: 01251147)
40
1
28-38
มกราคม - มีนาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเมนูอาหารจากไข่ไก่เพื่อสุขภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ชุดอาหารกลางวัน ,30 พ.ย. 2010 - 2 ธ.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถนอมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตุดิบทางการเกษตรตามหลักโภชนาการ,27 พ.ย. 2012 - 29 พ.ย. 2012