Person Image

  Education

  • ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2558
  • นศ.ม. (สื่อสารการแสดง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิทยาศาสตร์การกีฬา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทางการเกษตรและความกล้าแสดงออกของเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของประชาชนในพื้นที่โครงการหลวง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2018 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 0 0 0 0
  2018 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 0 0 0 0
  2018 แก้ไขชื่อโครงการ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาต้นแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันแบบพหุวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2018 ข้อเสนอการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 0 0 0 0