นวัตกรรมการจัดการสังคมเพื่อเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่นำไปสู่การพัฒนาอาชีพและชีวิตที่ดีของครัวเรือนและชุมชนเกษตรกรรม